Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-07-2019)
Thứ 3
(02-07-2019)
Thứ 4
(03-07-2019)
Thứ 5
(04-07-2019)
Thứ 6
(05-07-2019)
Thứ 7
(06-07-2019)
Chủ nhật
(07-07-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: IT004.J21.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT334.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: STAT4033.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IEM4733.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J21.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT130.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J24.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS210.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS106.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS232.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-07-2019)
Thứ 3
(02-07-2019)
Thứ 4
(03-07-2019)
Thứ 5
(04-07-2019)
Thứ 6
(05-07-2019)
Thứ 7
(06-07-2019)
Chủ nhật
(07-07-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT130.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT105.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT402.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT101.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT532.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Bộ môn TMĐTBáo cáo đồ án Phân tích TK HTTT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.22 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: SE214.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT137.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT402.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT534.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi AV cuối kỳThi AV cuối kỳ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: SE214.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT204.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT534.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: NT106.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT219.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-07-2019)
Thứ 3
(02-07-2019)
Thứ 4
(03-07-2019)
Thứ 5
(04-07-2019)
Thứ 6
(05-07-2019)
Thứ 7
(06-07-2019)
Chủ nhật
(07-07-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE214.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT106.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT330.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiKhoa HTTT bảo vệ luận văn TNNgười phụ trách: Vũ Minh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1Khoa HTTT bảo vệ luận văn TNNgười sử dụng: Vũ Minh SangKhoa HTTT có tổ chức bảo vệ môn TTTNNgười phụ trách: Vũ Minh SangKhoa HTTT bảo vệ luận văn TNNgười phụ trách: Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1Bộ môn TMĐTBảo vệ môn Thực tập tốt nghiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: SE214.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: SE214.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Khoa KHMTHọp sinh viên chuẩn bị bảo vệ KLTN
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IT004.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT334.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IE213.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE118.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS211.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE315.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS006.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS217.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: CS419.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS201.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IT004.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT334.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE324.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IE213.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS231.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS211.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS314.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: CS324.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS006.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS106.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE107.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: SE214.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT330.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1Thi CK: NT332.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS105.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT531.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT132.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS006.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS216.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS522.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: MA006.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS321.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC003.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS231.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT106.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS207.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IS210.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS006.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC001.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE107.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Khoa HTTT bảo vệ luận văn TNNgười sử dụng: Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IE204.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC301.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IE101.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT106.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS207.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE103.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IS210.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS006.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC001.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS336.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IE204.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IE101.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT405.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT205.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT132.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS006.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS216.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS336.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: NT332.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS105.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT531.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS353.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT207.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS216.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IE403.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT109.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE330.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS353.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT207.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS232.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT109.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE330.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT105.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT330.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT101.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT208.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-07-2019)
Thứ 3
(02-07-2019)
Thứ 4
(03-07-2019)
Thứ 5
(04-07-2019)
Thứ 6
(05-07-2019)
Thứ 7
(06-07-2019)
Chủ nhật
(07-07-2019)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1Thi CK: NT334.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS231.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT106.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J25.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS216.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE107.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: IT004.J21.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENGL1213.J22.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE221.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IEM4733.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J21.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE214.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS207.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J24.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS210.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS106.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS232.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CE316.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IEM5723.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE118.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS4323.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS207.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J26.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS210.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS216.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS231.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT106.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J25.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE107.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CE316.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IEM5723.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE118.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS211.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS207.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J26.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS210.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS216.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1Thi CK: JAN02.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE118.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE104.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE330.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT219.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J21.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J22.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS106.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE107.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: JAN02.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS105.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS211.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE330.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS208.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT132.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT534.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CS4243.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT219.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: CS111.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: JAN02.J23.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS105.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT106.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE330.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT219.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT534.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS201.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS4243.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE330.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J22.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IT009.J23.CLCThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE109.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT007.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS232.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h