Skip to content Skip to navigation

Sơ đồ tổng thể các tòa nhà Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Tổng thể khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  Ảnh: Ngô Hưng, Kỷ yếu Sài Gòn