Skip to content Skip to navigation

Nhân sự Ban QLCS

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Ban Quản lý cơ sở

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 Đào Lộc Bình

 Trưởng ban

 

binhdl@uit.edu.vn

 Thái Duy Phương

 Chuyên viên

 

phuongtd@uit.edu.vn

 Lương Văn Song

 Chuyên viên

 

songlv@uit.edu.vn

 Trần Thành Nhân  Chuyên viên  

nhantt@uit.edu.vn

 Bùi Đình Duy  Chuyên viên   duybd@uit.edu.vn
 Hoàng Mạnh Hiển  Chuyên viên   hienhm@uit.edu.vn
 Đinh Xuân Thắng  Chuyên viên   thangdx@uit.edu.vn
 Lê Thị Vinh  Chuyên viên   vinhlt@uit.edu.vn
 Nguyễn Thị Phương Lan  Chuyên viên   lanntp@uit.edu.vn
 Phạm Thị Lan  Chuyên viên   lanpt@uit.edu.vn
 Nguyễn Thị Nguyệt  Chuyên viên   nguyetnt@uit.edu.vn