Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(07-06-2021)
Thứ 3
(08-06-2021)
Thứ 4
(09-06-2021)
Thứ 5
(10-06-2021)
Thứ 6
(11-06-2021)
Thứ 7
(12-06-2021)
Chủ nhật
(13-06-2021)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT213.L21.ANTT.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
NT204.L21.ANTT.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
IT007.L26.2 - Học bù
Sĩ số: 42
Giảng viên: Đào Đức Cơ
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT106.L21.ANTT.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.L22.MTCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IS201.L21.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT003.L24.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
NT219.L21.ANTT.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.L21.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT007.L22.ATCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE224.L21.MTCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.L22.MTCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT007.L22.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.L21
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG03.L21
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4ENG01.L21
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG03.L21
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 5
Tiết 6ENG03.L22
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG01.L25
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9ENG01.L25
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
ENG03.L22
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.L23.KHCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
Tiết 2NT334.L21.MMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT006.L21.MTCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT007.L21.ATCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.L22.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA004.L21.VB2
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.L21.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS519.L21.KHCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
 • Lê Đình Duy
CS117.L21.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3CS106.L21.KHCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS431.L21.KHCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
MA004.L21.HTCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT002.L21.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
SPCH3723.L21.CTTT
Sĩ số: 32
CS114.L22.KHCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(07-06-2021)
Thứ 3
(08-06-2021)
Thứ 4
(09-06-2021)
Thứ 5
(10-06-2021)
Thứ 6
(11-06-2021)
Thứ 7
(12-06-2021)
Chủ nhật
(13-06-2021)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT131.L21.ANTT
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT205.L21.ANTT
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1IT002.L21
Sĩ số: 95
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE118.L21
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1CE212.L21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
CE434.L21
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 2
Tiết 3CE232.L21
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CE410.L21
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE222.L21
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1CS114.L21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
CS111.L21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS117.L21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS106.L21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS231.L21
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS523.L21
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS112.L21
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS526.L21
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS112.L21.KHCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS112.L22.KHCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS111.L21.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MATH2153.L21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
SPCH3723.L21.CTTT
Sĩ số: 32
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA006.L21.CLC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
CS111.L22.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS117.L22.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS106.L22.KHCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS115.L21.KHTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đặng Quang Vinh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1CS232.L21.KHCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS112.L23.KHCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS231.L21.KHCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS114.L21.KHCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS112.L21.KHTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Lê Đình Duy
CS523.L21.KHCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS231.L22.KHCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT007.L21.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1MA004.L22.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.L22.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.L22.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS519.L21.KHTN
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.22 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1CE119.L22.MTCL.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IS405.L21.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.L21.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IS210.L22.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
NT118.L21.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT007.L22.KHCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT012.L22.KHCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.L21.MMCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT007.L21.CNCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT007.L23.CNCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.L22.MMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1PH002.L22
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE405.L21
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE106.L22
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE400.L21
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1IS211.L21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
SE113.L21
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE331.L21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE346.L21
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS232.L21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EC001.L21
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Phạm Ngọc Anh Thơ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2DS200.L21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS208.L21.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Viết Đạt
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1PH002.L22.ATCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.L21.KHCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT105.L21.MMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 25
Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.L22.ATCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1IE402.L21
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phan Thanh Vũ
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1SE106.L21
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE114.L21
Sĩ số: 114
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
SE104.L21
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE102.L21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
SE104.L23
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
SE104.L22
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10SE102.L21.1(HT2)
Sĩ số: 67
Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE212.L21.2
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10CE121.L21.1(HT2)
Sĩ số: 9
Giảng viên: Trần Đại Dương
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT006.L23
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT002.L29
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1CS338.L21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CS431.L21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS521.L21
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS105.L21
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CS331.L21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1CS112.L22
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6DS304.L21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
CS511.L21
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CE121.L21
Sĩ số: 9
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1NT105.L21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Tiết 2NT106.L21
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
NT207.L21.ANTT
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 3NT132.L21
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
Tiết 4NT106.L21.ANTT
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT209.L21.ANTT
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
NT118.L21
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 5
Tiết 6NT204.L21.ANTT
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT230.L21.ANTT
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT210.L21
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
NT531.L21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT532.L21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT402.L21
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT109.L21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
Tiết 5
Tiết 6NT332.L21
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT121.L21
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
NT402.L21.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT405.L21
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7NT213.L21.ANTT
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(07-06-2021)
Thứ 3
(08-06-2021)
Thứ 4
(09-06-2021)
Thứ 5
(10-06-2021)
Thứ 6
(11-06-2021)
Thứ 7
(12-06-2021)
Chủ nhật
(13-06-2021)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.L22.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT003.L22.TMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Lê Đình Duy
Tiết 2
Tiết 3IT006.L23.MTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.L23.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1PH002.L21.ANTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT007.L21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS331.L22.KHCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1IT002.L21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT012.L21.KHTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
MA004.L21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2NT204.L21.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
 • Nguyễn Thanh Hòa
Tiết 3
Tiết 4NT209.L21.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 5
Tiết 6MA004.L21.KHTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.L21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT007.L21.KHTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT109.L21.MMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
Tiết 7
Tiết 8NT534.L21.ATCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1IT012.L21.KHCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.L21.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
IT012.L22.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.L22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT003.L23.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT003.L21.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA004.L21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IE229.L21.CNCL
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Takashi Ninomiya
 • Huỳnh Văn Tín
 • Nguyễn Thành Luân
 • Lưu Thanh Sơn
IT012.L23.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.L22.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT006.L22.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
SE358.L22.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 45
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
MA004.L22.MTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.L27.CLC
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 5
Tiết 6IT003.L22.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS5423.L21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
MA004.L21.MTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.L22.KHCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MATH2153.L21.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SPCH3723.L21.CTTT
Sĩ số: 32
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS117.L21.KHTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
PHYS1214.L21.CTTT.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Nhật Kim Ngân
CS338.L22.KHCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.L21.ATCL.2
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
IT007.L21.KHTN.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
IT007.L21.MMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.L21.ANTN.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IE229.L21.CNCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.L27.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IT002.L22.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Khánh Nguyên
IT002.L29.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.L24.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT003.L28.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
IT002.L26.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.L21.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.L28.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trần Khánh Nguyên
IT002.L23.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT003.L29.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT002.L25.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
IT003.L27.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1CS111.L21.KHTN
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
 • Ngô Đức Thành
CS331.L21.KHCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS338.L21.KHCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CS105.L21.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS231.L21.KHTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS105.L22.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1IT007.L22
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT007.L24
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT007.L26
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.L26
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6IT007.L21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT007.L23
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT007.L25
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.L21
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT012.L21
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT003.L23
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT004.L22
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT003.L25
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.L21
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT003.L22
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.L24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT005.L21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT003.L26
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT219.L21.ANTT
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS105.L21.KHTN
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS4283.L22.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.L22.CLC
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1PH002.L22.MMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.L21.ATCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT007.L22.CNCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.L28
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT003.L29
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT002.L25
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
IT003.L27
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.L21
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Lưu Đức Phong
SS004.L22
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.L24
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SS004.L25
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 5
Tiết 6IT002.L27
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IT002.L22
Sĩ số: 94
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.L24
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT003.L28
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT002.L26
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE103.L21.MTCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.L21.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
CE232.L22.MTCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
Tiết 2
Tiết 3CE118.L21.MTCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CE118.L22.MTCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE213.L21.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
JAN03.L25.CNCL.1
Sĩ số: 29
CE222.L22.MTCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
CE118.L23.MTCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE103.L23.MTCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE103.L22.MTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS2133.L22.CTTT
Sĩ số: 39
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.L22.HTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.L21.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT003.L22.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
IT007.L23.2
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT003.L26.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.L21.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT007.L22.2
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.L23.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CE119.L21.MTCL.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IT007.L26.2
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT132.L21.MMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
Tiết 2NT209.L21.ATCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
Tiết 3
Tiết 4NT219.L22.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
NT230.L21.ATCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
NT230.L21.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 5
Tiết 6NT106.L21.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT118.L22.HTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
 • Lê Kim Hùng
NT105.L22.MMCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Phạm Quốc Việt
NT132.L22.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
Tiết 7NT106.L21.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
Tiết 8NT219.L21.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
NT106.L22.ATCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1ACCT5123.L21.CTTT
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE101.L21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE106.L22.PMCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT330.L21.ATCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 5
Tiết 6IT002.L22.HTCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.L22.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
SE101.L22.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C218 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE106.L23.PMCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
MSIS405.L21.CTTT
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
SE214.L23.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
SE106.L24.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
SE215.L21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 43
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
IT002.L21.HTCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE102.L21.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
SE114.L21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE346.L21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE331.L21.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT012.L21.KHCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IT012.L23.KHCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IS208.L22.2 - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1SS007.L25
Sĩ số: 122
Giảng viên:
 • Lâm Ngọc Linh
SS007.L21
Sĩ số: 131
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS007.L22
Sĩ số: 139
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Bá Đạt
SS007.L23
Sĩ số: 136
Giảng viên:
 • Lâm Thị Thu Việt
SS007.L24
Sĩ số: 127
SS007.L26
Sĩ số: 125
Giảng viên:
 • Lâm Ngọc Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS003.L21
Sĩ số: 132
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
SS003.L22
Sĩ số: 132
Giảng viên:
 • Lường Thị Phượng
SS003.L23
Sĩ số: 132
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Lập
SS003.L24
Sĩ số: 136
Giảng viên:
 • Lường Thị Phượng
SS003.L25
Sĩ số: 134
Giảng viên:
 • Lường Thị Phượng
SS003.L26
Sĩ số: 130
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Lập
Tiết 5
Tiết 6SS008.L21
Sĩ số: 125
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS008.L22
Sĩ số: 124
Giảng viên:
 • Lê Văn Thông
SS008.L23
Sĩ số: 129
Giảng viên:
 • Lê Văn Thông
SS008.L24
Sĩ số: 133
Giảng viên:
 • Quách Thị Minh Trang
SS008.L25
Sĩ số: 125
Giảng viên:
 • Quách Thị Minh Trang
SS008.L26
Sĩ số: 125
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Long
Tiết 7
Tiết 8SS009.L21
Sĩ số: 124
Giảng viên:
 • Huỳnh Quốc Thịnh
SS009.L22
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS009.L23
Sĩ số: 129
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Ngát
SS009.L24
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Bùi Ngọc Hiển
SS009.L25
Sĩ số: 124
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bích Cần
SS009.L26
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Huỳnh Quốc Thịnh
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.L23
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT332.L21.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IS208.L22.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IE229.L21.CNCL.2
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
IE213.L22.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
 • Phạm Thế Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IE213.L21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IS211.L21.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IE303.L21.1
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
 • Nguyễn Thành Luân
DS200.L21.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
NT105.L21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Việt
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1SS010.L21
Sĩ số: 127
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS010.L23
Sĩ số: 118
Giảng viên:
 • Hoàng Thùy Linh
SS010.L25
Sĩ số: 141
Giảng viên:
 • Tống Kim Đông
SS006.L21
Sĩ số: 143
SS006.L25
Sĩ số: 130
Tiết 2
Tiết 3SS010.L22
Sĩ số: 126
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS010.L24
Sĩ số: 115
Giảng viên:
 • Hoàng Thùy Linh
SS010.L26
Sĩ số: 124
Giảng viên:
 • Tống Kim Đông
SS006.L22
Sĩ số: 127
SS006.L26
Sĩ số: 136
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT006.L21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
SS006.L23
Sĩ số: 68
Tiết 7
Tiết 8SS006.L24
Sĩ số: 59
Tiết 9NT334.L21.ANTT
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.L22.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT007.L25.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IE103.L22.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IE103.L21.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
DS103.L21.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
IS252.L21.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
NT106.L21.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IS216.L22.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1PH002.L21.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Đoàn Văn Hiếu
CE119.L21.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Phùng Hữu Đức
NT230.L21.ANTT.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
IT005.L21.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT012.L21.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Bùi Phùng Hữu Đức
EC312.L21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IT004.L22.1
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT003.L25.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.L21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.L28
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
MA005.L25
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Hiếu
MA004.L210
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.L27
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
MA005.L24
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Lê Vũ Trường
MA004.L29
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
MA005.L28
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thái Hà
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.L21
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
MA005.L23
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Lê Vũ Trường
MA004.L23
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
MA005.L27
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thái Hà
MA004.L25
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.L29
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA005.L22
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.L22
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
MA005.L26
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Hiếu
MA004.L24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
MA004.L26
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(07-06-2021)
Thứ 3
(08-06-2021)
Thứ 4
(09-06-2021)
Thứ 5
(10-06-2021)
Thứ 6
(11-06-2021)
Thứ 7
(12-06-2021)
Chủ nhật
(13-06-2021)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.L21.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG05.L21.CTTT
Sĩ số: 30
SPCH3723.L22.CTTT
Sĩ số: 17
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT131.L21.MMCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
SPCH3723.L22.CTTT
Sĩ số: 17
ENG05.L22.CTTT
Sĩ số: 17
SPCH3723.L22.CTTT
Sĩ số: 17
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.L21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT002.L22.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT002.L23.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.L22.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.L21.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT007.L22.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.L21.CNCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT002.L21.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.L21.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.L23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT003.L22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT007.L21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.L22.CLC
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.L25.CLC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.L22.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT002.L22.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IT002.L23.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.L23.CLC
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 5
Tiết 6IT003.L23.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT002.L22.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT003.L23.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT002.L23.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.L26.CLC
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.L22.CTTT
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG05.L22.CTTT
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6ENG05.L21.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.L21.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT003.L21.PMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA004.L21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT003.L23.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT002.L22.TMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.L22.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.L21.CLC
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
SS004.L24.CLC
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6IT002.L21.TMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
MA004.L23.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT003.L21.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT003.L21.TMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.L22.MTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.L28.CLC
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1SE358.L21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 2NT208.L21.ATCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT330.L21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Lê Đức Thịnh
NT213.L21.ATCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Hoàng Hiển
Tiết 3
Tiết 4NT106.L22.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT219.L21.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
NT531.L21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT334.L21.ATCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
NT207.L21.ATCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 5
Tiết 6NT105.L21.MMCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Phạm Quốc Việt
NT402.L21.MMCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
SE310.L21.PMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
NT209.L22.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
Tiết 7
Tiết 8NT230.L22.ATCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 9NT106.L21.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.L21.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
NT532.L21.MMCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
CE232.L21.MTCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT003.L21.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT003.L21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.L21.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
NT402.L21.MMCL.1(HT2)
Sĩ số: 30
Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
MA004.L23.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT003.L22.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
MA004.L23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PHYS1214.L22.CTTT.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MA004.L22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 2JAN03.L25.CNCL
Sĩ số: 29
PHYS1214.L21.CTTT
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Võ Bích Hiển
JAN03.L25.CNCL.1
Sĩ số: 29
Tiết 3
Tiết 4MATH2153.L22.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 5
Tiết 6PHYS1214.L22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
CS221.L22.KHCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS2133.L21.CTTT
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS201.L22.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.L21.KHTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
Tiết 2JAN03.L24.CNCL
Sĩ số: 28
JAN03.L22.CNCL.1
Sĩ số: 27
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6JAN03.L22.CNCL
Sĩ số: 27
JAN03.L22.CNCL.1
Sĩ số: 27
JAN03.L24.CNCL.1
Sĩ số: 28
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2JAN03.L21.CNCL
Sĩ số: 22
JAN03.L21.CNCL.1
Sĩ số: 22
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE212.L21.MTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
JAN03.L23.CNCL
Sĩ số: 18
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6JAN03.L24.CNCL.1
Sĩ số: 28
JAN03.L21.CNCL.1
Sĩ số: 22
JAN03.L23.CNCL.1
Sĩ số: 18
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 30
Tiết 1CS221.L21.KHTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
Tiết 2NT213.L21.ANTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
JAN03.L23.CNCL.1
Sĩ số: 18
JAN06.L22.CNCL
Sĩ số: 24
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS229.L21.KHCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CE434.L21.MTCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
CS338.L21.KHTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9CS229.L21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 19
Giảng viên: Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h