Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-06-2020)
Thứ 3
(02-06-2020)
Thứ 4
(03-06-2020)
Thứ 5
(04-06-2020)
Thứ 6
(05-06-2020)
Thứ 7
(06-06-2020)
Chủ nhật
(07-06-2020)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE222.K21.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE232.K21.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CE118.K21.MTCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- NT330.K21.ANTT.2
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- IT005.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE303.K21.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
 • Huỳnh Văn Tín
PH002.K21.ATCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
CE430.K21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT007.K21.KHCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
NT109.K21.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT003.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- IT005.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- IT003.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.K21.ANTN.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
CE118.K21.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.K22.MMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... -- PH002.K23.MTCL.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- PH002.K24.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.K22.ATCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.K22.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE118.K23.MTCL.1
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- IT002.K21.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- MA005.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... -- MA005.K21.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS232.K22.KHCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT002.K22.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
MA005.K21.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS111.K21.KHTN.1(HT2)
Sĩ số: 40
Giảng viên: Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.K21.CLC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
-- ... -- ENG02.K24.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG03.K23.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.K21.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG04.K26.CLC
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Dwight James
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.K21.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.K23.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- ENG01.K21.CLC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
ENG01.K23.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG04.K22.CLC
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG01.K22.CLC
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.K23.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG02.K23.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- ENG02.K23.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... -- ENG01.K22.CLC
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.K210
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc An
ENG04.K23.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- ENG03.K21.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.K21.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- ENG05.K23.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Daltrey Chad
-- ... -- ENG02.K24.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- ENG05.K22.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Dwight James
ENG04.K26.CLC
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG02.K210
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc An
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.K27
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... -- ENG05.K22.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG01.K27
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- MA005.K23.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
-- ... -- CS106.K22.KHCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- MA004.K21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K22.HTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- IT002.K23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
MA005.K21.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- MA004.K21.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- CS3653.K21.CTTT.1
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.K22.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG04.K23.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Dwight James
ENG05.K21.CLC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Dwight James
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- MA005.K22.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.K22.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA005.K22.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.K21.CTTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE118.K23.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
MA005.K23.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
IT003.K23.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT002.K21.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
MA005.K21.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA005.K23.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- MA004.K28
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA004.K22
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA005.K28
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-06-2020)
Thứ 3
(02-06-2020)
Thứ 4
(03-06-2020)
Thứ 5
(04-06-2020)
Thứ 6
(05-06-2020)
Thứ 7
(06-06-2020)
Chủ nhật
(07-06-2020)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG03.K21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- ENG03.K24
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.K22
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.K22
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.K24
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- ENG03.K21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.K21
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG01.K21
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.K29
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- ENG02.K29
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.K25 -- ... -- ENG02.K26
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- ENG01.K22
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.K22
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... -- ENG01.K23ENG01.K25 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- ENG01.K23 -- ... -- ENG01.K24
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- ENG01.K24
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- NT531.K21
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- NT332.K21
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- NT532.K21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- MA005.K27
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- NT204.K21.ANTT
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT405.K21
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- NT230.K21.ANTT
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC337.K21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
 • Trình Trọng Tín
EC003.K21
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
IS334.K22
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- IS220.K21
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
EC311.K21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đoàn Xuân Huy Minh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE102.K21
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- EC001.K22
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
-- ... -- IS403.K22
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- IS207.K22
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE105.K21
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS211.K21 - Học bù
Sĩ số: 54
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- CE124.K21
Sĩ số: 3
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- MA004.K23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- MA005.K21.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA004.K21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3CS111.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K21.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
MA004.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.K21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.K21.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
MA004.K22.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- CLB Sách và Hành động UIT
Sĩ số: 30
*Người phụ trách: Lưu Văn Hiếu - SDT: 0328377394 *Nội dung: Họp nội bộ triển khai các hoạt động sắp tới trong tháng 6 *CSVC cần hỗ trợ: 1 remote máy lạnh, 1 remote máy chiếu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- MA005.K22.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- CS106.K23.KHCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
 • Lương Ngọc Hoàng
Liên Chi hội khoa KTMT
Sĩ số: 40
- Người phụ trách, sđt: Vũ Thị Hồng Nhung - 0378862648 - Nội dung: Đại hội liên chi hội KTMT - CSVC cần hỗ trợ: mic, bút, remote máy lạnh.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K21.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.K23.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.K23.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.K22.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- Liên Chi hội khoa KTMT
Sĩ số: 40
- Người phụ trách, sđt: Đinh Phạm Thiên Long - sđt: 0329915735 - Nội dung: Chuẩn bị tổ chức Đại hội LCH - CSVC cần hỗ trợ: mic, bút, remote máy lạnh.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- Liên Chi hội khoa KTMT
Sĩ số: 40
- Người phụ trách, sđt: Vũ Thị Hồng Nhung - 0378862648 - Nội dung: Đại hội liên chi hội KTMT - CSVC cần hỗ trợ: mic, bút, remote máy lạnh.
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS403.K21.HTCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- IS403.K22.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- CS2133.K22.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS3653.K21.CTTT
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.K22.HTCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.22 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS201.K21.HTCL - Học bù
Sĩ số: 30
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS232.K21.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA004.K21.HTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.K23.MTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... -- IT007.K22.CNCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
-- ... -- IT007.K22.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IT007.K22.ATCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS111.K22.KHCL.1 - HT2
Sĩ số: 23
Giảng viên: Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.K21.CNCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- IT007.K22.HTCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IE103.K22.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
IT007.K21.KHTN.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT003.K22.HTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.K21.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Thừa
IT007.K21.HTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE224.K22.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CE103.K23.MTCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
IT003.K23.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Võ Quốc Hưng
IT007.K22.KHCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT007.K21.MMCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT007.K23.MTCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.K21.PMCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IT007.K23.KHCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
IT003.K22.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.K22.TMCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- IT003.K21.ATCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
PH002.K21.KHCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT003.K21.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT007.K22.MMCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.K22.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
CE103.K21.MTCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
-- ... -- IT003.K22.ATCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IS210.K22.HTCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT230.K21.ATCL.1 - HT2
Sĩ số: 94
Giảng viên: Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.K22.HTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT003.K21.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
IT003.K21.MMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IS208.K21.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
IT003.K21.KHCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CE430.K21.MTCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.K23.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT003.K21.ANTN.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CE222.K21.MTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT003.K22.MMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
CE409.K21.MTCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
IT002.K21.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- SE101.K21
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.K21
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1SE106.K21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE346.K21
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE310.K21
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- SE106.K22
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- SE113.K21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- SE109.K21
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1SS010.K21
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Thật
SS010.K25
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
SS003.K23
Sĩ số: 109
Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
-- ... -- MA005.K23
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- SS010.K26
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
SS003.K24
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- ENG02.K26
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
NT205.K21
Sĩ số: 148
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS010.K23
Sĩ số: 105
Giảng viên:
 • Vũ Qúy Tùng Anh
SS003.K21
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Huỳnh Bá Lộc
SS003.K25
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Phạm Tấn Xuân Tước
-- ... -- MA005.K24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA005.K210 - Học bù
Sĩ số: 80
Giảng viên: Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8SS010.K24
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Vũ Qúy Tùng Anh
SS003.K22
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Huỳnh Bá Lộc
SS003.K26
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Phạm Tấn Xuân Tước
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1CS338.K21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- CS331.K21
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CS214.K21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- CS431.K21
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS323.K21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... -- CS105.K21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IE303.K21 - Học bù
Sĩ số: 60
Giảng viên: Nguyễn Văn Kiệt
IE402.K21 - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Phan Thanh Vũ
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- DS103.K21
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- IE103.K21
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE103.K22
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- DS304.K21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.K21.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.K22.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.K23.PMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- IT003.K21.MTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT002.K21.HTCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K22.MTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
CS5423.K21.CTTT.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.K22.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT002.K21.MMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.K22.ATCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.K22.CNCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1CE224.K21.MTCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CS106.K21.KHCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS211.K21.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... -- IT003.K21.PMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Thừa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE222.K22.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
CS106.K21.KHTN.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... -- NT118.K22.HTCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IS208.K21.HTCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT209.K21.ATCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT209.K22.ATCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
NT330.K21.ATCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
PH002.K21.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT219.K21.ATCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT132.K22.MMCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
IE204.K21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
NT533.K21.MMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT219.K22.ATCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- NT106.K22.ATCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
NT137.K21.ANTN.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- NT131.K21.MMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
NT106.K21.ATCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT219.K21.ANTN.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
CSBU001.K21.KHBC.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- Thư viện
Sĩ số: 30
Đào tạo Kỹ năng thông tin nâng cao "Tìm hiểu về đạo văn và Trích dẫn tài liệu tham khảo"
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1 -- ... -- SS008.K24 - Học bù
Sĩ số: 105
Giảng viên: Quách Thị Minh Trang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- SS008.K24 - Học bù
Sĩ số: 105
Giảng viên: Quách Thị Minh Trang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT137.K21.ANTT
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... -- NT106.K21
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1NT204.K21.ANTT.1 - HT2
Sĩ số: 64
Giảng viên: Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- NT208.K21.ANTT.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT118.K21.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT137.K21.ANTT.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
IE103.K21.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
NT209.K21.ANTT.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
IS210.K21.HTCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IE213.K21.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IS207.K22.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- IS353.K21
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- CS111.K21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
SE310.K22
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- CS232.K21
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT210.K21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT109.K21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS106.K21
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SE104.K22
Sĩ số: 106
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
SE214.K21
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
CS409.K21
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS114.K21
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- IS232.K21
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1NT132.K21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
CS313.K21
Sĩ số: 106
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- NT105.K21
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- NT219.K21.ANTT
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT402.K21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
SE325.K21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
NT208.K21.ANTT
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT118.K21
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT330.K21.ANTT
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1 -- ... -- SE104.K21
Sĩ số: 121
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- NT330.K21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT106.K21.ANTT
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT334.K21
Sĩ số: 109
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- NT209.K21.ANTT
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
EC312.K21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- BM Toán - Lý
Sĩ số: 100
Chuỗi seminar "Nhập môn máy tính lượng tử" Gv. Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-06-2020)
Thứ 3
(02-06-2020)
Thứ 4
(03-06-2020)
Thứ 5
(04-06-2020)
Thứ 6
(05-06-2020)
Thứ 7
(06-06-2020)
Chủ nhật
(07-06-2020)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS106.K21.KHCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
NT131.K21.MMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT106.K21.ATCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT230.K21.ATCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- NT534.K21.ATCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT219.K21.ATCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- NT531.K21.MMCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT209.K22.ATCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- SE214.K22.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT330.K21.ATCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- NT105.K21.MMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
NT534.K21.ANTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7NT209.K21.ATCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- CE222.K22.MTCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Trần Sơn
 • Trịnh Lê Huy
CS331.K21.KHTN
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IE103.K22.CNCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
CS214.K21.KHCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS529.K21.KHCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Nguyễn Thị Quý
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1 -- ... -- NT132.K22.MMCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT106.K21.MMCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- NT106.K21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT209.K21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- NT533.K21.MMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- NT230.K21.ANTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- NT330.K21.ANTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1SE104.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IE103.K21.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
EC001.K21.TMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Hồ Thị Thanh Thảo
NT132.K21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IT002.K21.TMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE331.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE346.K21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
EC001.K22.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
-- ... -- IT002.K23.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE113.K21.PMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.K22.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- Đoàn khoa Hệ thoings Thông tin
Sĩ số: 40
Nội dung: Seminar Nghiên cứu khoa học CSVC Hỗ trợ: Micro, remote máy chiếu
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1SE310.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
SE106.K21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE106.K23.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... -- SE215.K21.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE310.K22.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE106.K22.PMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- SE214.K21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1NT330.K21.ANTN.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT002.K23.MTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.K21.ANTN.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.K21.ATCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT002.K21.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
CS105.K21.KHCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT002.K21.PMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT531.K21.MMCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT002.K23.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.K21.TMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.K22.TMCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.K27.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT003.K27.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT002.K22.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT003.K25.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT003.K21.1
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
IT002.K24.1
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.K21.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.K25.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IS405.K21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT105.K21.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT002.K23.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1SS008.K21
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS008.K22
Sĩ số: 114
Giảng viên:
 • Hà Thị Việt Thúy
SS008.K23
Sĩ số: 122
Giảng viên:
 • Lê Văn Đại
SS008.K24
Sĩ số: 105
Giảng viên:
 • Quách Thị Minh Trang
SS008.K25
Sĩ số: 111
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảng
SS008.K26
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SS007.K21
Sĩ số: 112
Giảng viên:
 • Lâm Thị Thu Việt
SS007.K22
Sĩ số: 115
Giảng viên:
 • Lâm Thị Thu Việt
SS007.K23
Sĩ số: 118
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
SS007.K24
Sĩ số: 117
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS007.K25
Sĩ số: 110
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
SS007.K26
Sĩ số: 102
Giảng viên:
 • Trần Thị Phương
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SS009.K21
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Lê Thị Hồng Vân
SS009.K23
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
PH002.K25
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
SS009.K25
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Đào Văn Minh
SS009.K21 - Học bù
Sĩ số: 91
Giảng viên: Lê Thị Hồng Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8SS009.K22
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lê Thị Hồng Vân
-- ... -- SS009.K26
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Đào Văn Minh
SS009.K22 - Học bù
Sĩ số: 68
Giảng viên: Lê Thị Hồng Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- IS403.K21
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- IS254.K21
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- SS004.K24
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS405.K21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- SS004.K26
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- CS111.K22.KHCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... -- CS232.K23.KHCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- NT219.K22.ATCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- CS114.K22.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- NT219.K21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS111.K23.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
NT137.K21.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- CS111.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7NT106.K22.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS201.K22.HTCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.K22.KHCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.K23.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.K23.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.K22.MMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS114.K23.KHCL.1 - HT2
Sĩ số: 9
Giảng viên: Nguyễn Đức Vũ
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS220.K22.HTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS220.K21.HTCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- CS106.K23.KHCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS216.K21.HTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS334.K21
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT007.K21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE316.K21
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT007.K23
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
-- ... -- IT007.K25
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT007.K22
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- IT007.K24
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- IT007.K26
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT010.K21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- SS006.K26
Sĩ số: 109
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- IT003.K29
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
-- ... -- -- ... -- SS006.K27
Sĩ số: 97
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.K21
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
CE118.K21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG02.K28
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- ENG02.K22
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG02.K27
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- ENG02.K22
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG02.K27
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- ENG02.K28
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- ENG02.K23
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG02.K23
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc An
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE124.K21.1
Sĩ số: 3
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.K21.MMCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
-- ... -- DS103.K21.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
CS2133.K21.CTTT.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS102.K21.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
CS106.K21.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IE103.K21.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
NT219.K21.ANTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT204.K21.ATCL.1 - HT2
Sĩ số: 21
Giảng viên: Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE103.K21.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
NT106.K21.ANTT.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
IT003.K23.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT002.K26.1
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IS220.K21.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.K22.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
IT003.K24.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
IT002.K28.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT003.K28.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Thừa
NT106.K21.1
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- EC312.K21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IT002.K29.1
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- IT003.K26.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT003.K29.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
NT332.K21.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- SE113.K21.PMCL.1 - HT2
Sĩ số: 68
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE344.K21
Sĩ số: 9
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- SE101.K22
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- CE212.K21
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE101.K21.PMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE325.K21.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
SE101.K22.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- SE109.K21.PMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT002.K22.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3CS114.K23.KHCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE331.K22.PMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS114.K21.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE101.K23.PMCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- IT002.K21.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
SE313.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1NT105.K21.MMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IS216.K22.HTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS208.K22.HTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
-- ... -- NT106.K22.MMCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- IS252.K22.HTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
NT132.K21.MMCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- CS111.K21.KHCL.1 - HT2
Sĩ số: 86
Giảng viên: Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SS004.K25
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT002.K21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.K25
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.K28
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.K28
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT002.K23
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K27
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
SS006.K23
Sĩ số: 103
IT002.K22
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.K26
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
SS006.K25
Sĩ số: 102
IT002.K24
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8SS006.K24
Sĩ số: 100
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- MA005.K25
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SS006.K21
Sĩ số: 110
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT003.K22
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT003.K24
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SS006.K22
Sĩ số: 107
PH002.K21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K26
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
IT003.K27
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.K23
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.K25
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT003.K21
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT531.K21.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- IS252.K21.1
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- IEM5723.K21.CTTT.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IE103.K22.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.K21.1
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT003.K21.TMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IS210.K22.1
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS216.K22.1
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS211.K21.1
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT334.K21.1 - HÌNH THỨC 2
Sĩ số: 23
Giảng viên: Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.K22
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA004.K23
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA005.K21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
MA004.K27
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.K25
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.K23
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K26
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- MA004.K21
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT002.K29
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
MA004.K24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.K26
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- PH002.K25.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
IT007.K24.2
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IS208.K22.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IT007.K26.2
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- IT007.K23.2
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- IT007.K25.2
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.K28.2
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- CS111.K23.KHCL.1 - HT2
Sĩ số: 65
Giảng viên: Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IS201.K21.HTCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IS210.K21.1
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
NT532.K21.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
IS201.K22.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- PH002.K23.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT132.K21.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
NT330.K21.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
CS105.K21.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IS252.K23.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
PH002.K21.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- EC001.K21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- PH002.K24
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE430.K21
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE222.K21
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CE232.K21
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... -- PH002.K23
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.K29
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.K210
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT007.K28
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... --
Tiết 4SS004.K22
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA005.K29
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA004.K210
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- IS208.K22
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- SS004.K21
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-06-2020)
Thứ 3
(02-06-2020)
Thứ 4
(03-06-2020)
Thứ 5
(04-06-2020)
Thứ 6
(05-06-2020)
Thứ 7
(06-06-2020)
Chủ nhật
(07-06-2020)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.K21.CLC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- -- ... -- CSBU004.K21.KHBC.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.K22.CNCL
Sĩ số: 21
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.K21.ANTN
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- JAN02.K22.CNCLHọc bùCSBU003.K21.KHBC
Sĩ số: 23
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT105.K21.MMCL - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Lê Kim Hùng
-- ... -- NT533.K21.MMCL - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hTiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE)Tiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE)Tiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE)Tiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE)Tiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE) -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1VPĐB
Sĩ số: 40
Training môn học
IT003.K21.TMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
MA004.K22.HTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.K23.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
MA005.K22.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA005.K22.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE224.K21.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT002.K23.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT003.K21.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
PH002.K21.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA005.K23.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT002.K21.HTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE215.K21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 64
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
IT003.K23.PMCL - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Nguyễn Đình Hiển
SE104.K22.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 77
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hENGA2.K10Anh văn Sơ cấp 2 LÊ TRƯỜNG ANENGA2.K18Anh văn Sơ cấp 2 LÊ TRƯỜNG ANENGA2.K10Anh văn Sơ cấp 2 LÊ TRƯỜNG ANENGA2.K18Anh văn Sơ cấp 2 LÊ TRƯỜNG AN -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.K22.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.K22.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT002.K22.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT002.K21.MMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
ENG05.K21.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
IT002.K22.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K21.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.K22.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.K23.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.K21.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT002.K22.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
PH002.K23.MTCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hENGA2.K12Anh văn Sơ cấp 2 HUỲNH NGỌC ANENGA2.K15Anh văn Sơ cấp 2 NGUYỄN TRANG NHUNGENGA2.K12Anh văn Sơ cấp 2 HUỲNH NGỌC ANENGA2.K15Anh văn Sơ cấp 2 NGUYỄN TRANG NHUNG -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- CSBU002.K21.KHBC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- CSBU001.K21.KHBC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- JAN02.K22.CNCLHọc bùIT002.K21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.K22.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH002.K21.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- IT003.K22.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.K22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT009.K21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH002.K21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT003.K21.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
ENG05.K21.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Dwight James
-- ... -- CS105.K21.KHCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hENGA2.K11Anh văn Sơ cấp 2 PHẠM THỊ KIỀU TIÊNENGA2.K16Anh văn Sơ cấp 2 NGÔ THỊ MỸ NGỌCENGA2.K11Anh văn Sơ cấp 2 PHẠM THỊ KIỀU TIÊNENGA2.K16Anh văn Sơ cấp 2 NGÔ THỊ MỸ NGỌC -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1IT007.K21.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT007.K21.ATCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT007.K22.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT007.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT007.K23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT003.K22.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE214.K21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 53
Giảng viên: Trần Anh Dũng
IT009.K22.CLC
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT106.K22.ATCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- IT009.K26.CLC
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
SE104.K21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 98
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 5 -- ... --