Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(06-02-2023)
Thứ 3
(07-02-2023)
Thứ 4
(08-02-2023)
Thứ 5
(09-02-2023)
Thứ 6
(10-02-2023)
Thứ 7
(11-02-2023)
Chủ nhật
(12-02-2023)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.N110.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Bùi Cao Doanh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.N12.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG02.N110
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N110
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N113
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.N18
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.N18
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG01.N113
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG03.N17
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N114
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.N17
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.N17
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.N113
Sĩ số: 29
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N113
Sĩ số: 29
ENG01.N17
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N17 - Học bù
Sĩ số: 27
Giảng viên: Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.N116
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG02.N116
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1ENG03.N114 - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Tất Dương Khánh Linh
ENG02.N115
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2ENG02.N115
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.N114
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.N19
Sĩ số: 22
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N19
Sĩ số: 22
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.N19 - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3ENG02.N114 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Trần Thanh Tú
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N114
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6TTNN
Sĩ số: 22
ENG02.N18 _ Thi speaking GV: Nguyễn Thị Mộng Thy (80412)
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1CS005.N11
Sĩ số: 263
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(06-02-2023)
Thứ 3
(07-02-2023)
Thứ 4
(08-02-2023)
Thứ 5
(09-02-2023)
Thứ 6
(10-02-2023)
Thứ 7
(11-02-2023)
Chủ nhật
(12-02-2023)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6TTNN
Sĩ số: 31
ENG02.N116 _ Thi speaking GV: Nguyễn Thị Mộng Thy (80412)
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Sĩ số: 20
- Người phụ trách : Phạm Minh Nhật - MSSV:20520674 - SĐT:0828671855. - Nội dung: Tổ chức hướng dẫn về việc tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2023.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1IT012.N12
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp DS104.N11Thi VD/DA lớp DS104.N11 (Tính toán song song & phân tán), Đỗ Trọng Hợp -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1MA003.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1IT012.N12
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.N11
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- Thi VD/DA lớp SE358.N11Thi VD/DA lớp SE358.N11 (Quản lý dự án Phát triển Phần mềm), Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Trúc -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp IT008.N13Thi VD/DA lớp IT008.N13 (Lập trình trực quan), Đinh Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tấn ToànPH002.N16
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1MA003.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Thi VD/DA lớp SE347.N11Thi VD/DA lớp SE347.N11 (Công nghệ Web và ứng dụng), Trần Thị Hồng Yến, Trần Anh DũngThi VD/DA lớp IT008.N12Thi VD/DA lớp IT008.N12 (Lập trình trực quan), Nguyễn Tấn Toàn, Trần Thị Hồng Yến -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2KHDL2022
Sĩ số: 55
Họp lớp định kỳ tháng 02/2023
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp SE357.N11Thi VD/DA lớp SE357.N11 (Kỹ thuật phân tích yêu cầu), Thái Thụy Hàn Uyển, Nguyễn Công HoanThi VD/DA lớp SE214.N11Thi VD/DA lớp SE214.N11 (Công nghệ phần mềm chuyên sâu), Trần Anh Dũng, Đinh Nguyễn Anh DũngThi VD/DA lớp SE113.N11Thi VD/DA lớp SE113.N11 (Kiểm chứng phần mềm), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh -- ... -- -- ... --
Tiết 7Thi VD/DA lớp SE358.N12Thi VD/DA lớp SE358.N12 (Quản lý dự án Phát triển Phần mềm), Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Trúc -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N114
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Đoàn khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin
Sĩ số: 30
1. Thông tin người phụ trách: - Họ tên: Đinh Văn Nguyên. - MSSV: 20520657. - Số điện thoại: 0377423360. 2. Mục đích: Chuẩn bị công tác Đại hội Chi đoàn điểm.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N18
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin
Sĩ số: 70
1. Thông tin người phụ trách: - Họ tên: Đinh Văn Nguyên. - MSSV: 20520657. - Số điện thoại: 0377423360. 2 Mục đích: Đại hội Chi đoàn điểm
IT012.N11
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N115
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
MA006.N15
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.N110
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- PH002.N17
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.16 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.N19.2
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Nhật Duy
IT001.N120.1 - Học bù
Sĩ số: 33
Giảng viên: Lương Văn Song
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N11.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT001.N113.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
Dạy TH - Đặng Việt Dũng - 40
Sĩ số: 40
Dạy TH - Đặng Việt Dũng - 40
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.18 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.N11.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Xuân Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.20 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1CSBU101.N11.KHBC.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT001.N18.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CSBU105.N11.KHBC.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trần Văn Như Ý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- Học bù-IE303.N11.VB2-Phạm Thế Sơn-17Học bù-IE303.N11.VB2-Phạm Thế Sơn-17 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N14.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT001.N18.1 - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hHọc bù-IE303.N11.VB2-Phạm Thế Sơn-17Học bù-IE303.N11.VB2-Phạm Thế Sơn-17 -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.22 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1IT001.N116.2
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N13.2
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Khoa KHMT
Sĩ số: 50
Dạy ôn tập Thực hành
IT001.N116
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.N120.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lương Văn Song
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT001.N112.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Bùi Cao Doanh
-- ... -- PH002.N17.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Quốc Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N11.CTTN.2 - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Trần Đình Khang
IT001.N11.CTTN.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT012.N11.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Vũ Thủy Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT001.N17.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT012.N12.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Vũ Thủy Tiên
PH002.N14.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.N13.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Khoa HTTT
Sĩ số: 64
Đoàn - Hội khoa HTTT tổ chức Tập huấn Đại hội Chi Đoàn Người liên hệ: Lý Trần Thanh Thảo - 035 5392081
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE400.N12Thi VD/DA lớp SE400.N12 (Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM), Đinh Nguyễn Anh Dũng, Huỳnh Ngọc TínThi VD/DA lớp SE100.N11Thi VD/DA lớp SE100.N11 (Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng), Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh, Lê Thanh Trọng -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT012.N11
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.N17
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKH-KTTT
Sĩ số: 130
HỌP LỚP ĐỊNH KỲ LẦN 3 + HỌP XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN (HỌC KỲ 1 2022-2023)
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N116
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA006.N16
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- MA003.N19
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA003.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT012.N13
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
MA003.N15
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N17
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- MA003.N18
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Võ Thị Bích Trâm
-- ... -- MA003.N16
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N18
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... -- MA003.N17
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Võ Thị Bích Trâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N110
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA003.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- PH002.N18
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N19
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
PH002.N12
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N114
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA003.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT012.N13.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
PH002.N16.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CSBU015.N21.KHBC.1 - Học bù
Sĩ số: 15
Giảng viên: Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT001.N12.CNVN.2
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
-- ... -- PH002.N18.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N117.2 - Học bù
Sĩ số: 34
Giảng viên: Nguyễn Bích Vân
IT001.N11.CNVN.2
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1CSBU102.N11.KHBC.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1 -- ... -- Thi VD/DA lớp SE005.N13Thi VD/DA lớp SE005.N13 (Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm), Nguyễn Công Hoan, Lê Thanh Trọng -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT012.N13
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
Thi VD/DA lớp SS004.N11Thi VD/DA lớp SS004.N11 (Kỹ năng nghề nghiệp), Lưu Đức Phong, Nguyễn Thị Ngọc Diễm -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE356.N11Thi VD/DA lớp SE356.N11 (Kiến trúc Phần mềm), Đinh Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Trịnh ĐôngPH002.N13
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N115
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
MA003.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1MA003.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH002.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N116
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
MA003.N117
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE405.N12Thi VD/DA lớp SE405.N12 (Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing), Huỳnh Tuấn Anh, Nguyễn Tấn ToànPH002.N15
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N121
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT001.N19.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
IT001.N116.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.N111.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Bùi Cao Doanh
IT001.N122.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT001.N117.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT001.N17.2 - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Nguyễn Bích Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp NT208.N11.ANTTThi VD/DA lớp NT208.N11.ANTT (Lập trình ứng dụng Web), Trần Tuấn Dũng, Đặng Lê Bảo ChươngThi VD/DA lớp SE347.N12Thi VD/DA lớp SE347.N12 (Công nghệ Web và ứng dụng), Trần Thị Hồng Yến, Trần Anh Dũng -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE215.N12Thi VD/DA lớp SE215.N12 (Giao tiếp người máy), Nguyễn Công Hoan, Thái Thụy Hàn Uyển -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N122
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1Thi VD/DA lớp DS201.N11Thi VD/DA lớp DS201.N11 (Deep Learning trong khoa học dữ liệu), Đỗ Trọng HợpThi VD/DA lớp SE346.N11Thi VD/DA lớp SE346.N11 (Lập trình trên thiết bị di động), Huỳnh Tuấn Anh, Phan Trung Hiếu -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N19
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.N11 - Học bù
Sĩ số: 89
Giảng viên: Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1 -- ... -- Thi VD/DA lớp SE005.N12Thi VD/DA lớp SE005.N12 (Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm), Trần Anh Dũng, Phan Trung Hiếu -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1IT001.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1 -- ... -- Thi VD/DA lớp SE102.N11Thi VD/DA lớp SE102.N11 (Nhập môn phát triển game), Đinh Nguyễn Anh Dũng, Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1 -- ... -- Thi VD/DA lớp SE005.N11Thi VD/DA lớp SE005.N11 (Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm), Trần Anh Dũng, Phan Trung Hiếu -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- MA003.N18 - Học bù
Sĩ số: 60
Giảng viên: Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- Thi VD/DA lớp SE310.N12Thi VD/DA lớp SE310.N12 (Công nghệ .NET), Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh, Thái Thụy Hàn Uyển -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(06-02-2023)
Thứ 3
(07-02-2023)
Thứ 4
(08-02-2023)
Thứ 5
(09-02-2023)
Thứ 6
(10-02-2023)
Thứ 7
(11-02-2023)
Chủ nhật
(12-02-2023)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE215.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE215.N11.PMCL (Giao tiếp người máy), Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Trịnh ĐôngThi VD/DA lớp SE401.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE401.N11.PMCL (Mẫu thiết kế), Nguyễn Trịnh Đông, Nguyễn Công HoanThi VD/DA lớp SE310.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE310.N11.PMCL (Công nghệ .NET), Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh, Nguyễn Thị Thanh Trúc -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N111
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp SE358.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE358.N12.PMCL (Quản lý dự án Phát triển Phần mềm), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đỗ Thị Thanh TuyềnThi VD/DA lớp SE113.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE113.N11.PMCL (Kiểm chứng phần mềm), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Công HoanENG02.N114
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
Thi VD/DA lớp SE215.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE215.N12.PMCL (Giao tiếp người máy), Nguyễn Công Hoan, Thái Thụy Hàn UyểnThi VD/DA lớp SE400.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE400.N12.PMCL (Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM), Huỳnh Ngọc Tín, Đinh Nguyễn Anh Dũng -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG02.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1ENG01.N115
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- ENG02.N16
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N18
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG02.N16
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.N115
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N18
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE358.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE358.N11.PMCL (Quản lý dự án Phát triển Phần mềm), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đỗ Thị Thanh TuyềnENG02.N111
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Đoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 24
Người phụ trách: Đinh Huỳnh Gia Bảo; sdt: 0987909902; Nội dung: Họp ban nội dung chương trình NC FES 2023 Đoàn khoa MMT&TT;
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (PM - học tiếng Nhật)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1MA006.N11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.N116 - Học bù
Sĩ số: 59
Giảng viên: Trần Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp SE401.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE401.N12.PMCL (Mẫu thiết kế), Nguyễn Trịnh Đông, Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
MA003.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
IT001.N117
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp EC338.N11Thi VD/DA lớp EC338.N11 (Quản trị bán hàng), Nguyễn Minh HằngMA003.N122
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.N11
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.N16.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT001.N114.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Hồ Thị Minh Phượng
-- ... -- IT001.N121.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N119.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N12
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
MA003.N12
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MA003.N12 - Học bù
Sĩ số: 63
Giảng viên: Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
MA006.N12
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.N121
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.N110 - Học bù
Sĩ số: 71
Giảng viên: Phùng Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2MA003.N113 - Học bù
Sĩ số: 76
Giảng viên: Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA003.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.N12 - Học bù
Sĩ số: 70
Giảng viên: Trần Văn Quang
MA006.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Khoa CNPM
Sĩ số: 20
chấm đồ án, cô Uyển 0909 062 095
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.N15.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT001.N115.1 - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Trần Đình Khang
IT001.N115.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N12.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
PH002.N15.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Quốc Sơn
IT001.N118.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi VD/DA lớp IT008.N13.PMCLThi VD/DA lớp IT008.N13.PMCL (Lập trình trực quan), Nguyễn Tấn Toàn, Đinh Nguyễn Anh Dũng -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
AI001.N11
Sĩ số: 27
IT001.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
MA006.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N11.CNVN
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.N11.CNVN - Học bù
Sĩ số: 62
Giảng viên: Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- IT001.N121
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE100.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE100.N11.PMCL (Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng), Lê Thanh Trọng, Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhThi VD/DA lớp SE100.N13.PMCLThi VD/DA lớp SE100.N13.PMCL (Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng), Lê Thanh Trọng, Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhThi VD/DA lớp SE214.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE214.N12.PMCL (Công nghệ phần mềm chuyên sâu), Phan Trung Hiếu, Trần Anh Dũng -- ... -- Thi VD/DA lớp SE310.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE310.N12.PMCL (Công nghệ .NET), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Hồng Yến -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp SE100.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE100.N12.PMCL (Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng), Lê Thanh Trọng, Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh -- ... -- Thi VD/DA lớp SE301.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE301.N12.PMCL (Phát triển phần mềm mã nguồn mở), Nguyễn Công Hoan, Lê Thanh Trọng -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C218 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi VD/DA lớp SE357.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE357.N11.PMCL (Kỹ thuật phân tích yêu cầu), Nguyễn Công Hoan, Thái Thụy Hàn UyểnThi VD/DA lớp SE347.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE347.N11.PMCL (Công nghệ Web và ứng dụng), Trần Anh Dũng, Trần Thị Hồng YếnThi VD/DA lớp SE405.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE405.N12.PMCL (Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing), Huỳnh Tuấn Anh, Nguyễn Tấn Toàn -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp SE356.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE356.N11.PMCL (Kiến trúc Phần mềm), Nguyễn Trịnh Đông, Đinh Nguyễn Anh DũngThi VD/DA lớp SE356.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE356.N12.PMCL (Kiến trúc Phần mềm), Nguyễn Trịnh Đông, Nguyễn Công HoanThi VD/DA lớp SE347.N12.PMCLThi VD/DA lớp SE347.N12.PMCL (Công nghệ Web và ứng dụng), Trần Anh Dũng, Trần Thị Hồng YếnThi VD/DA lớp SE405.N11.PMCLThi VD/DA lớp SE405.N11.PMCL (Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing), Huỳnh Tuấn Anh, Nguyễn Tấn Toàn -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi VD/DA lớp IE212.N13.CNCL
Sĩ số: 29
Thi VD/DA lớp IE212.N13.CNCL (Công nghệ dữ liệu lớn), Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp IT008.N12.PMCLThi VD/DA lớp IT008.N12.PMCL (Lập trình trực quan), Phan Trung Hiếu, Nguyễn Tấn Toàn -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp IT008.N11.PMCLThi VD/DA lớp IT008.N11.PMCL (Lập trình trực quan), Phan Trung Hiếu, Nguyễn Tấn Toàn -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG02.N17
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.N112
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG01.N18
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.N112
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG01.N18
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.N113
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG02.N112
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N112
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG02.N113
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1 -- ... -- MA006.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N15
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.N110
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
IT001.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
IT001.N122
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1MA006.N118 - Học bù
Sĩ số: 73
Giảng viên: Nguyễn Văn Hợi
MA006.N12.CNVN
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
MA006.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT001.N16
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT001.N115
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG01.N15
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C313 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp IE212.N11.CNCL
Sĩ số: 36
Thi VD/DA lớp IE212.N11.CNCL (Công nghệ dữ liệu lớn), Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C314 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1SS007.N17
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Phương Thúy
IT001.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- MA006.N117
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N17
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT001.N114
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp NT208.N11.ANTNThi VD/DA lớp NT208.N11.ANTN (Lập trình ứng dụng Web), Trần Tuấn Dũng, Đặng Lê Bảo Chương -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C316 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C318 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(06-02-2023)
Thứ 3
(07-02-2023)
Thứ 4
(08-02-2023)
Thứ 5
(09-02-2023)
Thứ 6
(10-02-2023)
Thứ 7
(11-02-2023)
Chủ nhật
(12-02-2023)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG03.N11.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.N11.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Báo cáo TTDN. Phạm Thị Nhung 0919540879
TTNN
Sĩ số: 23
ENG03.N11.CTTT _ Thi speaking GV: Nguyễn Thị Huỳnh Như (80284)
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG01.N15
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.N11.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CSBU014.N21.KHBC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
ENG03.N11.CTTT
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Báo cáo TTDN. Phạm Thị Nhung 0919540879
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CSBU101.N11.KHBC
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
ENGL1113.N12.CTTT
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Khoa Hệ thống Thông tin
Sĩ số: 30
Tổ chức buổi báo cáo môn Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên CTTT
MATH2144.N11.CTTT
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
ENGL1113.N12.CTTT
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENGL1113.N11.CTTT
Sĩ số: 32
ENGL1113.N11.CTTT
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Báo cáo TTDN. Phạm Thị Nhung 0919540879
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN08.N15.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
JAN01.N15.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN
Sĩ số: 10
Họp GV Tiếng Nhật
CSBU011.N21.KHBC
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Hoàng Anh
VPĐB
Sĩ số: 20
Họp GV Tiếng Nhật
-- ... -- JAN08.N14.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Khoa Hệ thống Thông tin
Sĩ số: 30
Tổ chức buổi báo cáo môn Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên CTTT
CSBU015.N21.KHBC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Báo cáo TTDN. Phạm Thị Nhung 0919540879
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENGL1113.N11.CTTT
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1CSBU003.N11.KHBC
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Phạm Văn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N17
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CSBU105.N11.KHBC
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1ENGL1113.N11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Nguyễn Trang Nhung
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Báo cáo TTDN. Phạm Thị Nhung 0919540879
MATH2144.N11.CTTT.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6Thi VD/DA lớp NT208.N11.ATCLThi VD/DA lớp NT208.N11.ATCL (Lập trình ứng dụng Web), Trần Tuấn Dũng, Đặng Lê Bảo ChươngENGL1113.N12.CTTT
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N13.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- JAN08.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CSBU007.N11.KHBC
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Báo cáo TTDN. Phạm Thị Nhung 0919540879
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CSBU102.N11.KHBC
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.N11.CNCL
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N13.CNCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N12.CNCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
JAN05.N14.CNCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N11.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
JAN05.N13.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N12.CNCL
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N11.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.N13.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN01.N12.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN05.N14.CNCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N15.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Bùi Thị Phương Thảo
JAN08.N11.CNCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
JAN01.N11.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.N12.CNCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN08.N13.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N15.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN08.N12.CNCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN01.N12.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN08.N11.CNCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN01.N11.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN05.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N14.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN08.N14.CNCL
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... -- JAN01.N13.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN05.N14.CNCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
JAN08.N13.CNCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
JAN08.N12.CNCL.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... -- JAN01.N15.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N12.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
JAN01.N13.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN01.N14.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Bùi Thị Phương Thảo
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN01.N11.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
-- ... -- JAN01.N14.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 200
Tổ chức Các buổi kỹ năng cho SV - UIT Talk 2023 ChatGPT vận hội và thách thức của IT Speaker: GS. TS. Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ Santap

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(06-02-2023)
Thứ 3
(07-02-2023)
Thứ 4
(08-02-2023)
Thứ 5
(09-02-2023)
Thứ 6
(10-02-2023)
Thứ 7
(11-02-2023)
Chủ nhật
(12-02-2023)
Sân Bóng Bàn
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Chuyền
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Rổ
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Đá
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Cầu Lông
Sức chứa : 70
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Võ Thuật
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --