Skip to content Skip to navigation

Khảo sát ý kiến CBGV - Sinh viên

Khảo sát chất lượng phục vụ vệ sinh của Trường
Chất lượng phục vụ vệ sinh tốt
36% (103 votes)
Chất lượng phục vụ vệ sinh khá
42% (123 votes)
Chất lượng phục vụ vệ sinh trung bình
14% (41 votes)
Chất lượng phục vụ vệ sinh kém
8% (23 votes)
Total votes: 290
KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT (Phòng học, bàn ghế, thiết bị nghe nhìn phục vụ học tập...) đáp ứng nhu cầu người sử dụng
Cơ sở vật chất tốt
38% (124 votes)
Cơ sở vât chất khá
46% (152 votes)
Cơ sở vật chất trung bình
12% (40 votes)
Cơ sở vật chất kém
3% (11 votes)
Total votes: 327
Khảo sát chất lượng phục vụ giảng đường (Mở cửa phòng học đúng giờ, hỗ trợ xử lý thiết bị khi có sự cố...) đáp ứng nhu cầu người sử dụng
Chất lượng phục vụ tốt
40% (114 votes)
Chất lượng phục vụ khá
42% (119 votes)
Chất lượng phục vụ trung bình
14% (40 votes)
Chất lượng phục vụ kém
4% (10 votes)
Total votes: 283