Skip to content Skip to navigation

Khảo sát ý kiến CBGV - Sinh viên

Khảo sát chất lượng phục vụ vệ sinh của Trường
Chất lượng phục vụ vệ sinh tốt
35% (103 votes)
Chất lượng phục vụ vệ sinh khá
43% (124 votes)
Chất lượng phục vụ vệ sinh trung bình
14% (41 votes)
Chất lượng phục vụ vệ sinh kém
8% (23 votes)
Total votes: 291
KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT (Phòng học, bàn ghế, thiết bị nghe nhìn phục vụ học tập...) đáp ứng nhu cầu người sử dụng
Cơ sở vật chất tốt
38% (124 votes)
Cơ sở vât chất khá
47% (153 votes)
Cơ sở vật chất trung bình
12% (40 votes)
Cơ sở vật chất kém
3% (11 votes)
Total votes: 328
Khảo sát chất lượng phục vụ giảng đường (Mở cửa phòng học đúng giờ, hỗ trợ xử lý thiết bị khi có sự cố...) đáp ứng nhu cầu người sử dụng
Chất lượng phục vụ tốt
40% (115 votes)
Chất lượng phục vụ khá
42% (119 votes)
Chất lượng phục vụ trung bình
14% (40 votes)
Chất lượng phục vụ kém
4% (10 votes)
Total votes: 284