Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(17-06-2019)
Thứ 3
(18-06-2019)
Thứ 4
(19-06-2019)
Thứ 5
(20-06-2019)
Thứ 6
(21-06-2019)
Thứ 7
(22-06-2019)
Chủ nhật
(23-06-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J23.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J23.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1CS5433.J21.CTTTThi vấn đáp Cuối kỳ
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J23.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J22.CTTT
Sĩ số: 5
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J23.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CE105.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE212.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS403.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SPCH2713.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: MSIS207.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE106.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(17-06-2019)
Thứ 3
(18-06-2019)
Thứ 4
(19-06-2019)
Thứ 5
(20-06-2019)
Thứ 6
(21-06-2019)
Thứ 7
(22-06-2019)
Chủ nhật
(23-06-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1Thi CK: CE105.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J26Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.22 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: CE105.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J26Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1Thi CK: CS226.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J26Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J26Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IS252.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J27Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J28Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J27Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J27Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1Thi CK: IS252.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J27Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J28Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J27Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J27Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J28Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J29Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J28Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J28Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J29Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J28Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J29Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J28Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J28Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(17-06-2019)
Thứ 3
(18-06-2019)
Thứ 4
(19-06-2019)
Thứ 5
(20-06-2019)
Thứ 6
(21-06-2019)
Thứ 7
(22-06-2019)
Chủ nhật
(23-06-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1ENG04.J22.CTTT
Sĩ số: 5
Giảng viên:
  • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT002.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J23.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J23.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J23.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J23.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J23.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J23.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: CE212.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IE102.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC337.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IE402.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS114.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS406.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS402.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IS254.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS251.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS405.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC302.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS334.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: IS402.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE106.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IS254.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE313.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE327.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS405.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J210Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT118.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS334.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IS403.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT133.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J210Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS334.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J21Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT303.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J24Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE331.J21Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J25Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J22Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J24Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J25Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J25Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J22Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J23Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J23Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(17-06-2019)
Thứ 3
(18-06-2019)
Thứ 4
(19-06-2019)
Thứ 5
(20-06-2019)
Thứ 6
(21-06-2019)
Thứ 7
(22-06-2019)
Chủ nhật
(23-06-2019)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS5433.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: CS114.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiENG04.J22.CTTT
Sĩ số: 5
Giảng viên:
  • Tất Dương Khánh Linh
Thi CK: CE321.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CE105.J22.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE212.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS403.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SPCH2713.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: MSIS207.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE106.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CE105.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE313.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: CS4343.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE106.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS5433.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: CS114.J22.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: SE313.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT209.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE106.J22.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1Thi CK: IS254.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS403.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J23.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: CS114.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS334.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CS339.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT209.J21.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE106.J23.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.HTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SE331.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi CK: CS339.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT209.J21.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SE331.J21.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi CK: SPCH3723.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J21.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MSIS2433.J21.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA005.J21.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: PH002.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.MMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT003.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT002.J22.CNCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MA004.J21.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Phòng CTSVLễ phát động cuộc thi "Tìm kiếm Giải pháp Sáng tạo Toàn cầu Viettel 2019. Nguyễn Văn Toàn - 0903761559.Phòng ĐTĐHTập huấn cán bộ coi thi.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h