Skip to content Skip to navigation

Quy trình quản lý thiết bị sử dụng cho phòng học

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCNTT-QLCS ngày 27 tháng 12 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

I.  Mục đích Quy trình:

      Quy trình này nhằm mục đích hướng dẫn cán bộ công nhân viên, giảng viên thỉnh giảng và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin (gọi tắt là người sử dụng) có nhu cầu sử dụng thiết bị trong phòng học.

II.  Đối tượng áp dụng:

Người sử dụng và Ban Quản lý Cơ sở (QLCS) - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

III. Quy định chung:

1)  Ban QLCS chỉ cung cấp các thiết bị phòng học sử dụng trong 1 buổi học hoặc trong 1 ngày. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Trưởng Ban QLCS.

2)  Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng kỹ thuật và phải chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra hư hỏng, mất mát nếu do lỗi người sử dụng.

IV. Nội dung Quy trình:

Khi có nhu cầu sử dụng thiết bị phòng học, người sử dụng cần liên hệ với Ban QLCS tại các phòng trực sau:

Tòa nhà A: phòng A303;

Tòa nhà C: phòng C105;

Tòa nhà E: phòng E2.5.

     Quy trình thực hiện như sau:

1)  Người sử dụng đến phòng trực của Ban QLCS tại các tòa nhà để nhận thiết bị, ghi đầy đủ thông tin thiết bị nhận vào sổ quản lý thiết bị phòng học và ký tên vào sổ theo dõi. Nếu là sinh viên phải xuất trình và lưu lại thẻ sinh viên tại phòng trực.

2)  Cán bộ trực kiểm tra thiết bị trước khi bàn giao cho người sử dụng. Trong quá trình sử dụng, khi thiết bị không sử dụng được, người sử dụng báo về bộ phận kỹ thuật nơi ký nhận để được hỗ trợ hoặc đổi thiết bị khác.

3)  Sau khi sử dụng xong, người sử dụng phải mang trả lại Ban QLCS tại vị trí nhận và ký tên vào sổ quản lý thiết bị phòng học. Nếu là sinh viên nhận lại thẻ sinh viên.