Skip to content Skip to navigation

Quy trình đóng, mở cửa phòng học

QUY TRÌNH ĐÓNG, MỞ CỬA PHÒNG HỌC

Việc đóng, mở cửa phòng học chỉ dành cho cán bộ Ban Quản lý Cơ sở. Trình tự được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: 7h00 – 7h10 Cán bộ Ban kiểm tra lịch sử dụng phòng học trên hệ thống quản lý phòng học của Ban Quản lý Cơ sở tại: banqlcs.uit.edu.vn.
Bước 2: 7h10 – 7h30 Mở cửa, kiểm tra lại tất cả các thiết bị trong phòng học đã đăng ký sử dụng.
Bước 3: 7h45 – 8h00: Kiểm tra lại sổ nhận, trả thiết bị, đóng cửa các phòng đã đăng ký nhưng không sử dụng (ghi nhận vào sổ trực).
Bước 4: 8h00 – 8h45: trực kỹ thuật phòng học, giải quyết các công việc khác.
Bước 5: 8h45 – 9h00: kiểm tra lại lịch sử dụng phòng học từ tiết 3 đến tiết 5 đóng/mở cửa (trở lại bước 1-3), kiểm tra các thiết phòng học tắt tất cả thiết bị điện không sử dụng.
Bước 6: 9h00 – 11h30: trực kỹ thuật phòng học, giải quyết các công việc khác.
Bước 7: 11h30 – 12h45: kiểm tra lại tất cả các phòng học đóng cửa, tắt các thiết bị điện phòng học, mở cửa các phòng đăng ký sinh hoạt ngoại khóa.
Bước 8: 12h45 – 13h00: kiểm tra lịch sử dụng phòng học trên hệ thống quản lý phòng học của Ban Quản lý Cơ sở, mở cửa, kiểm tra lại tất cả các thiết bị trong phòng học đã đăng ký sử dụng.
Bước 9: 13h00 – 13h15: Kiểm tra lại sổ nhận, trả thiết bị đóng cửa các phòng không sử dụng.
Bước 10: 13h15 – 15h15: trực kỹ thuật phòng học, giải quyết các công việc khác.
Bước 11: 15h15 – 15h30: kiểm tra lại lịch sử dụng phòng học từ tiết 8 đến tiết 10 đóng/mở cửa, kiểm tra các thiết phòng học tắt tất cả thiết bị không sử dụng.
Bước 12: 15h30 – 16h45: : trực kỹ thuật phòng học, giải quyết các công việc khác.
Bước 13: 16h45 – 17h15: kiểm tra lại tất cả các phòng học đóng cửa, tắt các thiết bị điện phòng học.