Skip to content Skip to navigation

Quy trình đăng ký phòng học, sân bóng đá, bóng chuyền

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT, SÂN BÓNG ĐÁ, SÂN BÓNG CHUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNTT-QLCS ngày 27 tháng 12 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

 

I.  Mục đích Quy trình:

Quy trình này nhằm mục đích hướng dẫn cán bộ công nhân viên, giảng viên thỉnh giảng và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin (gọi tắt là người sử dụng) có nhu cầu đăng ký sử dụng phòng học lý thuyết cho hội họp, thuyết trình, học nhóm và sân bóng đá, bóng chuyền cho tập luyện thể thao.

II.  Phạm vi áp dụng:

Người sử dụng và Ban Quản lý Cơ sở (QLCS) - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

III. Quy định chung:

1)  Việc đăng ký sử dụng phòng học, sân bóng đá, bóng chuyền phải được thực hiện trên hệ thống ít nhất 2 ngày trước khi sử dụng, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.

2)  Các trường hợp dạy bù, học bù phải thực hiện theo quy định về báo nghỉ, báo bù riêng, thông qua phòng Đào tạo Đại học.

3)  Trong thời gian diễn ra thi giữa học kỳ, cuối học kỳ: hệ thống đăng ký phòng học trực tuyến không được áp dụng.

IV. Nội dung Quy trình:

1)  Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra lịch sử dụng phòng học, sân bóng đá, bóng chuyền trên hệ thống quản lý phòng học của Ban QLCS và thực hiện theo hướng dẫn tại: http://banqlcs.uit.edu.vn.

a)  Đối với người sử dụng là cán bộ, giảng viên: dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đăng ký sử dụng.

b)  Đối với người sử dụng là Sinh viên thì phải đăng ký sử dụng thông qua đơn vị quản lý như: văn phòng Đoàn Trường, phòng Công tác Sinh viên, văn phòng các Chương trình Đặc biệt hoặc văn phòng Khoa/Bộ môn.

c)   Đối với người sử dụng là giảng viên thỉnh giảng: phải đăng ký thông qua phòng đào tạo, Khoa/Bộ môn hoặc đơn vị phụ trách.

2)  Ban QLCS căn cứ lịch đăng ký sử dụng, thực hiện việc mở phòng, cung cấp các thiết bị phòng học