Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-01-2018)
Thứ 3
(02-01-2018)
Thứ 4
(03-01-2018)
Thứ 5
(04-01-2018)
Thứ 6
(05-01-2018)
Thứ 7
(06-01-2018)
Chủ nhật
(07-01-2018)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
IT001.I11.KHCL.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.HTCL.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.ANTN.2Giảng viên:
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.KHTN.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I16.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN005.I13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT009.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 2IT001.I11.MMCL - Học bùGiảng viên: Ngô Thanh Hùng
Tiết 3
Tiết 4MA003.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.HTCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngIT001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.I12.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1PH001.I11 - Học bùGiảng viên: Trần Quang Nguyên
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT009.I19 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1MA006.I18Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT001.I12 - Học bùGiảng viên: Trịnh Quốc Sơn
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-01-2018)
Thứ 3
(02-01-2018)
Thứ 4
(03-01-2018)
Thứ 5
(04-01-2018)
Thứ 6
(05-01-2018)
Thứ 7
(06-01-2018)
Chủ nhật
(07-01-2018)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.02
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-01-2018)
Thứ 3
(02-01-2018)
Thứ 4
(03-01-2018)
Thứ 5
(04-01-2018)
Thứ 6
(05-01-2018)
Thứ 7
(06-01-2018)
Chủ nhật
(07-01-2018)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA003.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT001.I11.MMCL - Học bùGiảng viên: Ngô Thanh HùngBMTLTổ chức ôn tập Olympic Toán môn Đại số cho đội tuyển Olympic Toán sinh viên Nhà trường tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên Toàn quốc 2018 tại Quảng Bình. Trợ lý BM: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn).
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
IT009.I11.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
BMTLTổ chức ôn tập Olympic Toán môn Giải tích cho đội tuyển Olympic Toán sinh viên Nhà trường tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên Toàn quốc 2018 tại Quảng Bình. Trợ lý BM: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn).
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
MATH2144.I11.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Ngọc Ái VânMA006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I11.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngIT001.I11.MMCL - Học bùGiảng viên: Ngô Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1EN005.I11.CTTN - Học bùGiảng viên: Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1IT001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngMA006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT001.I11.ATCL - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 2IT001.I11.MMCL - Học bùGiảng viên: Ngô Thanh HùngIT010.I11.HTCL - Học bùGiảng viên: Trương Văn Cương
Tiết 3
Tiết 4IT010.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 5
Tiết 6MA003.I12.MTCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1PH001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.I12.HTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
MA003.I11.MMCL.1 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânTT Ngoại NgữThi Ngoại ngữ Tiếng Hoa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4PH001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT009.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS004.I15.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1MA003.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I17Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
TT Ngoại NgữThi Ngoại ngữ Tiếng Hoa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.I11.MTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I18.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I11.2Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT001.I14.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I15.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
PH001.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA006-3Ôn tập môn Giải Tích
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA006-2Ôn tập môn Giải Tích
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.I15Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I11Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I14Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA006.I15 - Học bùGiảng viên: Đặng Lệ Thúy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I16 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Toàn
Tiết 5
Tiết 6MA006.I13Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I11Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA003.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA003.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA006.I18 - Học bùGiảng viên: Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6MA006.I14Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA003.I15Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I12Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I14.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
MA006.I11.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I11.ATCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
SS004.I15.CLC - Học bùGiảng viên: Lê Thanh Trọng
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.MMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.I13.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I12.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.I17Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
EN004.I11 - Học bùGiảng viên: Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT009.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I13Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT009.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11 - Học bùGiảng viên: Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1CE101.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
EN005.I12 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim HoàngIT001.I18Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 5
Tiết 6PH001.I11Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA001.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT010.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN005.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I14Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
 • Lê Thị Bích Thuận
EN004.I110Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN004.I12 - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh LýEN006.I17Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN004.I111Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I17.2Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT001.I12.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.I13.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I13.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi TH - Ngô Tuấn KiệtGV: Ngô Tuấn Kiệt, Nhập môn lập trình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN005.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I16Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN005.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I17 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I17Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN004.I114Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN004.I116Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN005.I12Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I17 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim HoàngCS332.I11 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 2
Tiết 3EN004.I116 - Học bùGiảng viên: Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I15 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh NhưEN004.I17 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT010.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.ATCL - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I14.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.I11.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IT001.I13Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
PH001.I14Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
 • Cáp Phạm Đình Thăng
PH001.I12Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT001.I15Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1EN006.I14 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I17Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 7
Tiết 8IT009.I12 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Kiệt
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT009.I19Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 5
Tiết 6IT001.I13 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT010.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8IT009.I12 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Kiệt
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.I17Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 5
Tiết 6MA003.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I19 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-01-2018)
Thứ 3
(02-01-2018)
Thứ 4
(03-01-2018)
Thứ 5
(04-01-2018)
Thứ 6
(05-01-2018)
Thứ 7
(06-01-2018)
Chủ nhật
(07-01-2018)
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1PH001.I11.ATCL - Học bùGiảng viên: Phan Hoàng ChươngMATH2144.I11.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.MTCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1INT004.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Bảo Trâm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA006.I12.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
INT004.I11.CTTT - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Bảo Trâm
Tiết 7INT004.I11.CTTT - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Bảo Trâm
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN004.I13.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh NhưEN005.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1PH001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Phan Hoàng ChươngMA006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1MA003.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
EN004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
INT003.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Tiết 2IT006.I11.PMCL - Học bùGiảng viên: Trương Văn Cương
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.I12.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT001.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
EN004.I18.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SS004.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MATH2144.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MATH3013.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
INT002.I11.CLCGiảng viên:
Tiết 5
Tiết 6MATH2144.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
ENGL1113.I11.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
INT002.I13.CLCGiảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I11.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1MATH3013.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
IT001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
INT002.I15.CLCGiảng viên:
Tiết 2
Tiết 3INT002.I14.CLCGiảng viên:
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
EN004.I17.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
MA003.I12.MTCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânINT003.I11.CTTTGiảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9INT004.I11.CTTTGiảng viên:
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA003.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I11.MMCL - Học bùGiảng viên: Đặng Lệ ThúyMA003.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6MA003.I13.PMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1INT002.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Thị Ngọc Mai
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1EN004.I11.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
PH001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
PH001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 5
Tiết 6EN005.I15.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
PH001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I15.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
PH001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
SS004.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I12.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3IT001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Tiết 4MA003.I11.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1INT001.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trường An
EN005.I11.CTTNGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
INT002.I15.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
INT001.I11.CTTTGiảng viên:
Tiết 7
Tiết 8INT002.I11.CTTTGiảng viên:
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h